DEN KONGELIGE LIVGARDES FOND

14 LEGATER
UNDER EN FOND

Den Kongelige Livgardes Fond er en sammenlægning af en række andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond for Gardere, de kongelige legater, Musikdirigent Krigsraad J. F. Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat
og Prins Jeans af Orleans Mindelegat.

Ideen med sammenlægningen er overordnet at reducere de administrative udgifter og ikke mindst at få fonden til at vokse økonomisk gennem bl.a. donationer. Den økonomiske vækst vil kunne muliggøre en større økonomisk støtte til de formål fonden støtter.

Nedenfor kan du læse om de forskellige legaters historier.

DKLF

De Kongelige
Legater

De Kongelige Mindelegater er alle stiftet d. 30. juni 1980 til minde om fire af vores vores forhenværende konger. Legaterne uddeles normalt i forbindelse med Livgardens årsdag.

Særlige
bidragsydere

Igennem tiden har Den Kongelige Livgarde modtaget adskillige donationer fra private bidragsydere eller andre fonde. Nogle af disse bidrag er stiftet som legater i donerens navn.

Fondens egne
legater

Foruden De Kongelige Legater såvel som dem, der er stiftet i særlige bidragsyderes navne, uddeler Den Kongelige Livgardes Fond også en stribe legater i fondens eget navn.

De Kongelige Legater

CHRISTIAN IX´S MINDELEGAT

Legatportioner kan uddeles til tjenstgørende eller afskedigede, faste underofficerer eller ligestillede ved Den Kongelige Livgarde samt til enker eller andre efterladte efter faste underofficerer eller ligestillede ved Den Kongelige Livgarde.

Legatportioner uddeles en eller flere gange årligt, fortrinsvis på årsdagen for Hans Majestæt Kong Christian IX’s fødsel den 8. april eller på årsdagen for Den Kon- gelige Livgardes oprettelse den 30. juni (1658). Christian IX blev født i 1818 og var konge af Danmark fra den 15. november 1863 til sin død den 29. januar 1906.

Legatet er stiftet den 30. juni 1980
Se mere her

FREDERIK VIII´S MINDELEGAT

Legatportioner kan uddeles eller anvendes til følgende formål: Til bedste for tjenstgørende værnepligtige menige eller tambourer ved Den Konge- lige Livgarde, samt til indkøb af præmier til uddeling til de bedste skytter blandt tjenstgørende menige, konstabler eller befalingsmænd af sergentgruppen ved Den Kongelige Livgarde.

Legatportioner eller præmier indkøbt herfor uddeles en eller flere gange årligt for- trinsvis på årsdagen for Hans Majestæt Kong Frederik den VIII’s fødsel den 3. juni eller årsdagen for Den Kongelige Livgardes oprettelse den 30. juni (1658). Frederik den VIII blev født i 1843 og var konge af Danmark fra den 29. januar 1906 til sin død den 14. maj 1912.

Legatet er stiftet den 30. juni 1980
Se mere her

CHRISTIAN X´S MINDELEGAT

Legatportioner kan uddeles til officerer, der under tjeneste ved Den Kongelige Livgarde har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Den Kongelige Livgarde.

Legatportioner uddeles fortrinsvis på årsdagen for Hans Majestæt Kong Chri- stian den X’s fødsel den 26. september eller årsdagen for Den Kongelige Livgar- des oprettelse den 30. juni (1658).

Legatet er stiftet den 30. juni 1980 for midler skænket af Den Kongelige Livgar- des Officerskorps Fond.
Se mere her

FREDERIK IX´S MINDELEGAT

Legatportioner kan uddeles til medlemmer af Den Kongelige Livgardes Musik- korps, der har ydet en fortjenstfuld indsats.

Legatportioner uddeles en eller flere gange årligt fortrinsvis på årsdagen for Hans Majestæt Kong Frederiks den IX’ s fødsel den 11. marts eller årsdagen for Den Kongelige Livgardes oprettelse 30. juni (1658).

Legatet er stiftet den 30. juni 1980 og omfatter det tidligere legat: ”Grosserer Adam Thorvald Celinders Mindelegat for Livgardens Musikkorps”.
Se mere her

Særlige bidragsydere

Til Den Kongelige Livgardes Fond

Igennem tiden har Den Kongelige Livgarde modtaget adskillige donationer fra private bidragsydere eller andre fonde. Nogle af disse bidrag er stiftet som legater i bidragsyderens navn, som en tak for og anerkendelse af personens støtte.

Henning Remmen

Henning Remmens Støttefond for Gardere

Henning Remmens Støttefond for Gardere blev stiftet i 2010 i anledning af Henning Remmens 80 års fødselsdag. Fonden har til formål at yde støtte til gardere hjemvendt fra krig. Fonden støtter primært de soldater, der har pådraget sig fysiske eller psyki- ske skader, men der gives ligeledes støtte til gardere, der har ydet en ekstra indsats under tjeneste i udlandet. Man uddeler løbende legater til soldater og pårørende med særlige behov, men fondens hæderslegat uddeles primært på stifterens, Henning Remmens fødselsdag den 23. februar.

Legatets formål

Henning Remmens Støttefond for Garderes hæderslegat gives for at anerkende en person, der som har ydet en fortjenstfuld indsat for Livgarden.

Legatmodtagere

Legatet gives som en anerkendelse for en uselvisk og yderst fortjenstfuld indsats for Livgarden eller for enheder nationalt eller internationalt, hvori Livgardens personel indgår. Legatmodtagerne kan være tjenstgørende eller civile, og kommer ofte men ikke alene fra Livgarden. Legatmodtagerne vil normalt blive regnet for en rollemodel, og vil være anerkendt af både kollegaer, foranstående og eventuelle efterstående.

Mogens Bay

Mogens Bays Hæderslegat

Legatet gives til en tjenstgørende eller værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde for en fortjenstfuld indsat for Livgarden

Katrine Kielland-Brandt

Katrine Kielland-Brandts Legat

Legatet gives til en musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps for en fortjenstfuld indsat for Livgarden og Musikkorpset

Krigsraad J.F. Vater

Musikdirigent, Krigsraad J.F. Vater & Hustru Oline Født Dragsteds Mindelegat

Musikdirigent, Krigsraad J.F. Vater og Hustru Oline, født Dragsteds Mindelegat” blev indstiftet den 18. december 1938 af sønnen, arbejdsdirektør Aage Vater og hustru Mary, født Halvorsen. Legatet blev indstiftet på 100-års dagen for faderens fødsel til minde om forældrene.

Legatets formål

Legatet er oprettet til fordel for tjenstgørende eller afskedigede musikere ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps samt enker efter sådanne. Legatportioner kan bl.a. anvendes til støtte for en eller flere musikere til videreuddannelse eller som påskønnelse af god musikalsk indsats. Legatportioner uddeles årligt, når Musikkorpset er samlet i perioden 18. december til 15. januar, normalt den 1. januar.

Historien

Jens Ferdinand Vater blev født i København den 18. december 1838 som søn af en af Livgardens ”hoboister” (musikere). I 1861 blev han selv ansat som hoboist ved Livgarden til Fods, hvor han forrettede tjeneste ved Musikkorpset til 1898. Hans instrument var trompeten. Sammen med Musikkorpset deltog J.F. Vater i Krigen 1864. I november 1883 blev han udnævnt til ”stabshornist” (musikdirigent) på anbefaling af bl.a. af den tids førende inden for dansk musikliv, J.P.E. Hartmann og Niels W. Gade. Vater var herefter musikdirigent ved Livgarden til 1898.

Af københavnerne var han kendt som ”Gardens Vater”. Ved studierejser til Berlin og Wien høstede han kundskaber, der kom Musikkorpset til gode under de store fyrstebesøg på især Fredensborg Slot i Kong Christian IX’s regeringsperiode 1863-1906. Udover flere dekorationer blev Vater hædret med titlen ”Krigsråd”. Jens Ferdinand Vater døde den 17. juli 1916.

Fondens Egne Legater

Foruden De Kongelige Legater såvel som dem, der er stiftet i særlige bidragsyderes navne, uddeler Den Kongelige Livgardes Fond også en stribe legater i fondens eget navn.

Fortjenstfuld indsats

Den Kongelige Livgardes Fonds legat
for fortjenstfuld indsats

Legatets formål er at anerkende personer, tjenstgørende ved Livgarden, for deres indsats for Livgarden.

Legatmodtagere

Legatet gives som en anerkendelse for en uselvisk og yderst fortjenstfuld indsat for Livgar- den.

Legatmodtagerne vil normalt være tjenstgørende ved Livgarden, og vil have ydet en stor indsats i den daglige tjeneste ved Livgarden eller i forbindelse med en national eller inter- national mission.

Legatmodtageren vil normalt blive regnet for en rollemodel, og vil være anerkendt af både kollegaer, foranstående og eventuelle efterstående.

Pårørende af Gardere

Den Kongelige Livgardes legat
til pårørende af gardere

Legatets formål er at støtte pårørende til gardere, fortrinsvis sådanne der er faldet i tjenesten eller på anden måde er psykisk eller fysisk påvirket af tjenesten.

Legatmodtagere

Legatet gives til hjælp til pårørende til gardere, der er faldet eller omkommet i tjenesten. Efterkommere vil oftest være enke, kæreste eller børn.

Legatet kan også gives til efterkommere af gardere, der har ydet en fortjenstfuld indsats i tjenesten ved Livgarden eller i Garderbevægelsen.

Legatet kan endvidere gives til pårørende til gardere, der har psykiske eller fysiske skader som følge af tjenesten ved Livgarden.

Civile Støtter

Den Kongelige Livgardes Fonds legat
for civile støtter

Legatets formål er at anerkende personer, som ikke er dagligt tjenstgørende ved Livgarden, for deres indsats for Livgarden.

Legatmodtagere

Legatet gives som en anerkendelse for en uselvisk og yderst fortjenstfuld indsat for Livgar- den.

Legatmodtagerne vil normalt ikke være tjenstgørende ved Livgarden, men vil normalt have ydet en stor indsats til støtte for Livgarden gennem en længere periode.

Denne indsats kan have mange forskellige former, men vil oftest være udtrykt gennem støt- tende handlinger for Livgarden og/eller Livgardens tjenstgørende.

Civillegat

Den Kongelige Livgardes Civillegat

Den Kongelige Livgardes Fonds Civillegat tildeles en civil ansat ved Den Kongelige Livgar- de, som ved god indsats har gjort sig fortjent til en opmuntring.

God Tjeneste

Den Kongelige Livgardes Fonds legat
for god tjeneste

Legatets formål er at anerkende personer, som har ydet en anerkendelsesværdig indsats i tjeneste ved Den Kongelige Livgarde. 

Christian den IX´s Mindelegat

Legatet er stiftet den 30. juni 1980 og omfatter følgende tidligere legater:

”Hans Majestæt Kong Christian den IX’s Jubilæumslegat til Fordel for faste Underofficerer og Spillemænd af Livgarden eller Enker efter saadanne”, der oprettedes den 19. august 1889 af proprietær C.E. Spendrup af Hesselgaard pr. Hellerup. I sin ansøgning om tilladelse til at oprette legatet skrev han blandt andet: ”Undertegnede har altid omfattet Livgarden, Hærens Eliteafdeling, med varm Interesse. Jeg føler Trang til i Gjerning at vise dette….”.

”Ada Sofie Raedel, f. Brinkmann’s Legat for faste Underofficerer af Livgarden”, der skænkedes af grosserer August Brinkmann til minde om hans afdøde datter, Ada Sofie Raedel, hustru til kaptajn ved 13. bataljon, tidligere premierløjtnant ved Livgarden S.W.J.R. Raedel. Legatet oprettedes den 18. marts 1899. Legatkapitalen blev i 1903 forøget med midler, der stammende fra et andet legat med samme stifter, ”Fru Marie Brinkmann føde Ringuérs Mindelegat”.

”Livgardens Liniebataillons 3. Kompagni’s Legat for faste Underofficerer og ligestillede af Livgarden eller Enker efter saadanne”. Dette legat oprettedes den 14. juni 1901 af kaptajn i Livgarden, kammerjunker Christian Herman Gaston Waagepetersen.

”Lieutenant i Livgarden, Kammerjunker, cand.jur. Henrik Stampe Valeurs Legat for Underofficerer og ligestillede i Livgarden eller Enker efter disse”, der stiftedes den 5. juni 1918 af Løjtnant Henrik Stampe Valeurs dødsbo efter ansøgning af birkedommer Carl Valeur og hustru.

”Grosserer Adam Thorvald Celinders Mindelegat for Livgardens Underofficerskorps”, der stadfæstedes den 25. juni 1919. Legatet oprettedes af Fru Vilhelmine Celinder til minde om hendes afdøde mand, grosserer Adam Thorvald Celinder.

”Hestgardens Understøttelsesfond”, der oprettedes den 25. marts 1931, men kan føres længere tilbage i tiden. Det oprindelige fond til understøttelse af underofficerer, trompetere m.fl. ved Den Kongelige Livgarde til Hest stiftedes i begyndelsen af 1800-tallet dels ved gaver, dels ved en pensionsfond tilhørende Hestgarden, der administreredes af Generalpostdirektionen, samt ved et beløb tilgået i henhold til kgl. resolution af 4. august 1813. Senere kgl. resolutioner af 7. april 1868 og 29. maj 1912 bestemte, at fondet skulle overgå til Livgarden (til Fods), efter at den sidstlevende enke fra Hestgarden var afgået ved døden. Dette skete i foråret 1931. Den Kongelige Livgarde til Hest blev oprettet i 1661 og nedlagt i 1866.

Frederik den VIII´s Mindelegat

Legatet er stiftet den 30. juni 1980 og omfatter følgende tidligere legater:

”Livgardens 250-Aars Jubilæumslegat”, der oprettedes i anledning af Livgardens 250-års jubilæum i 1908 for midler tilvejebragt ved indsamling blandt gamle gardere med det formål at indkøbe skydepræmier til de bedste skytter blandt Livgardens underkorporaler og menige.

”Hans Majestæt Kong Frederik VIII’s Legat for tjenstgørende Værnepligtige af Livgarden”, der stiftedes den 21. april 1909 af Kong Frederik den VIII i anledning af Den Kongelige Livgardes beståen i 250 år 1908.

Den Kongelige Livgardes 250-års jubilæum fejredes i 1908 på årsdagen for Slaget ved Isted, den 25. juli. Ved paraden på Rosenborg Eksercerplads overgav Kong Frederik den VIII hver af Livgardens faner to fanebånd med navnene på de slag, hvor Livgarden særligt havde udmærket sig.

”Hans Majestæt Kong Christian d. X’s Legat” blev stiftet i 1914, det år, Kongen fejrede sit 25 års garderjubilæum.

”Gamle gardere indenfor Odd-Fellow ordenen i Danmarks legat” blev stiftet af en kreds af brødre inden for ordenen, fortrinsvis gamle gardere, i anledning af Livgardens 300-års jubilæum 30. juni 1958.

300-års jubilæet fejredes ligeledes ved en omfattende parade og opvisning på Rosenborg Eksercerplads, hvor Kong Frederik den IX overrakte Livgarden en ny regimentsfane. Festlighederne omfattede også march gennem København til Amalienborg samt arrangementer i Forum og i Tivoli.

”Årgang 1926-I’s Jubilæumslegat”. Indstiftet 14. maj 1961 til anvendelse til en eller flere tjenstgørende rekrutter eller gardere. Legatet har uden egentlig fundats været bestyret af Chefen for Livgarden. Legatet er siden da blevet mere end fordoblet ved gaver fra årgangen.

”Kriminalassistent Einar Rasmussens legat”. Indstiftet i 1984. Renterne af legatet anvendes til påskønnelse af en eller flere dygtige og flinke gardere og overrækkes ved paraden på Livgardens Kaserne i anledning af årsdagen for Den Kongelige Livgardes oprettelse.

Christian den X´s Mindelegat

Legatet er stiftet den 30. juni 1980 for midler skænket af Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond.

Som 18-årig prins meldte den senere Kong Christian den X sig som rekrut ved Den Kongelige Livgarde den 5. maj 1889. Efter at have gennemgået Livgardens rekrutskole og Officersskolens næstældste klasse forrettede han som sekondløjtnant tjeneste ved rekrutskolen i 1891, hvor han den 28. oktober udnævntes til premierløjtnant.

I de følgende år vekslede tjenesten mellem skoler og geled, og prinsen gjorde således tjeneste ved Livgarden som premierløjtnant i årene 1892-95. Efter udnævnelsen til kaptajn i 1898 blev prinsen chef for Livgardens 1. kompagni. I 1905 blev han oberstløjtnant og chef for 1. Livgardebataljon for allerede i 1906, hvor han blev kronprins at blive forfremmet til oberst og chef for Livgarden i perioden 16. marts 1906 til 27. august 1908. Herefter udnævntes kronprinsen til generalmajor og fungerede bl.a. som brigadechef.

Stærke bånd knyttede Kongen og Livgarden sammen også efter afgangen fra Livgarden. Udover relationerne i forbindelse med vagttjenesten sås Kongen ofte ved Livgarden i forbindelse med garderjubilæer og i officerskorpsets kreds. Specielt må nævnes Livgardens kamp for Kongen den 9. april 1940 på Amalienborg, den 29. august 1943, den 4/5. maj 1945 på Amalienborg samt den især af gamle gardere bestående politivagts kamp på Amalienborg 19. september 1944. Christian den X blev født i 1870 og var Konge af Danmark fra den 14. maj 1912 til sin død den 20. april 1947.

Frederik den IX´s Mindelegat

Legatet er stiftet den 30. juni 1980 og omfatter det tidligere legat: ”Grosserer Adam Thorvald Celinders Mindelegat for Livgardens Musikkorps”.

”Grosserer Adam Thorvald Celinders Mindelegat for Livgardens Musikkorps” stiftedes den 25. juni 1919. Legatet oprettedes af fru Vilhelmine Celinder til minde om hendes afdøde mand grosserer Adam Thorvald Celinder til fordel for faste musikere ved Livgarden.

Garder 148-2-1879 A. Th. Celinder, der afgik ved døden i 1919, var ridder af Dannebrog og æresmedlem af Livgardens Underofficersforening.

Allerede ved indstiftelsen af ”Frederiks den IX’s Mindelegat ” i juni 1980 blev legatstolen betydeligt udvidet ved midler skænket hertil som tak for Livgardens Tambourkorps medvirken ved diverse arrangementer.

Kong Frederik den IX blev født den 11. marts 1899. I en tidlig alder udviklede han sine musikalske talenter, og allerede i 1915 indledtes et samarbejde med Livgardens Musikkorps, i hvis kreds han som kronprins og senere som konge ofte optrådte som afholdt og respekteret gæstedirigent.

Frederik den IX var konge af Danmark fra den 20. april 1947 til sin død den 14. januar 1972.