Legaterne

14 LEGATER
UNDER EN FOND

Den Kongelige Livgardes Fond er en sammenlægning af en række andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond for Gardere, de kongelige legater, Musikdirigent Krigsraad J. F. Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat
og Prins Jeans af Orleans Mindelegat.

Ideen med sammenlægningen er overordnet at reducere de administrative udgifter og ikke mindst at få fonden til at vokse økonomisk gennem bl.a. donationer. Den økonomiske vækst vil kunne muliggøre en større økonomisk støtte til de formål fonden støtter.

Nedenfor kan du læse om de forskellige legaters historier.

DKLF

De Kongelige
Legater

De Kongelige Mindelegater er alle stiftet d. 30. juni 1980 til minde om fire af vores vores forhenværende konger. Legaterne uddeles normalt i forbindelse med Livgardens årsdag.

Særlige
bidragsydere

Igennem tiden har Den Kongelige Livgarde modtaget adskillige donationer fra private bidragsydere eller andre fonde. Nogle af disse bidrag er stiftet som legater i donerens navn.

Fondens egne
legater

Foruden De Kongelige Legater såvel som dem, der er stiftet i særlige bidragsyderes navne, uddeler Den Kongelige Livgardes Fond også en stribe legater i fondens eget navn.

Særlige bidragsydere

Til Den Kongelige Livgardes Fond

Igennem tiden har Den Kongelige Livgarde modtaget adskillige donationer fra private bidragsydere eller andre fonde. Nogle af disse bidrag er stiftet som legater i bidragsyderens navn, som en tak for og anerkendelse af personens støtte.

Henning Remmen

Henning Remmens Støttefond for Gardere

Henning Remmens Støttefond for Gardere blev stiftet i 2010 i anledning af Henning Remmens 80 års fødselsdag. Fonden har til formål at yde støtte til gardere hjemvendt fra krig. Fonden støtter primært de soldater, der har pådraget sig fysiske eller psyki- ske skader, men der gives ligeledes støtte til gardere, der har ydet en ekstra indsats under tjeneste i udlandet. Man uddeler løbende legater til soldater og pårørende med særlige behov, men fondens hæderslegat uddeles primært på stifterens, Henning Remmens fødselsdag den 23. februar.

Legatets formål

Henning Remmens Støttefond for Garderes hæderslegat gives for at anerkende en person, der som har ydet en fortjenstfuld indsat for Livgarden.

Legatmodtagere

Legatet gives som en anerkendelse for en uselvisk og yderst fortjenstfuld indsats for Livgarden eller for enheder nationalt eller internationalt, hvori Livgardens personel indgår. Legatmodtagerne kan være tjenstgørende eller civile, og kommer ofte men ikke alene fra Livgarden. Legatmodtagerne vil normalt blive regnet for en rollemodel, og vil være anerkendt af både kollegaer, foranstående og eventuelle efterstående.

Mogens Bay

Mogens Bays Hæderslegat

Legatet gives til en tjenstgørende eller værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde for en fortjenstfuld indsat for Livgarden

Katrine Kielland-Brandt

Katrine Kielland-Brandts Legat

Legatet gives til en musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps for en fortjenstfuld indsat for Livgarden og Musikkorpset

Krigsraad J.F. Vater

Musikdirigent, Krigsraad J.F. Vater & Hustru Oline Født Dragsteds Mindelegat

Musikdirigent, Krigsraad J.F. Vater og Hustru Oline, født Dragsteds Mindelegat” blev indstiftet den 18. december 1938 af sønnen, arbejdsdirektør Aage Vater og hustru Mary, født Halvorsen. Legatet blev indstiftet på 100-års dagen for faderens fødsel til minde om forældrene.

Legatets formål

Legatet er oprettet til fordel for tjenstgørende eller afskedigede musikere ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps samt enker efter sådanne. Legatportioner kan bl.a. anvendes til støtte for en eller flere musikere til videreuddannelse eller som påskønnelse af god musikalsk indsats. Legatportioner uddeles årligt, når Musikkorpset er samlet i perioden 18. december til 15. januar, normalt den 1. januar.

Historien

Jens Ferdinand Vater blev født i København den 18. december 1838 som søn af en af Livgardens ”hoboister” (musikere). I 1861 blev han selv ansat som hoboist ved Livgarden til Fods, hvor han forrettede tjeneste ved Musikkorpset til 1898. Hans instrument var trompeten. Sammen med Musikkorpset deltog J.F. Vater i Krigen 1864. I november 1883 blev han udnævnt til ”stabshornist” (musikdirigent) på anbefaling af bl.a. af den tids førende inden for dansk musikliv, J.P.E. Hartmann og Niels W. Gade. Vater var herefter musikdirigent ved Livgarden til 1898.

Af københavnerne var han kendt som ”Gardens Vater”. Ved studierejser til Berlin og Wien høstede han kundskaber, der kom Musikkorpset til gode under de store fyrstebesøg på især Fredensborg Slot i Kong Christian IX’s regeringsperiode 1863-1906. Udover flere dekorationer blev Vater hædret med titlen ”Krigsråd”. Jens Ferdinand Vater døde den 17. juli 1916.

Fondens Egne Legater

Foruden De Kongelige Legater såvel som dem, der er stiftet i særlige bidragsyderes navne, uddeler Den Kongelige Livgardes Fond også en stribe legater i fondens eget navn.

Fortjenstfuld indsats

Den Kongelige Livgardes Fonds legat
for fortjenstfuld indsats

Legatets formål er at anerkende personer, tjenstgørende ved Livgarden, for deres indsats for Livgarden.

Legatmodtagere

Legatet gives som en anerkendelse for en uselvisk og yderst fortjenstfuld indsat for Livgar- den.

Legatmodtagerne vil normalt være tjenstgørende ved Livgarden, og vil have ydet en stor indsats i den daglige tjeneste ved Livgarden eller i forbindelse med en national eller inter- national mission.

Legatmodtageren vil normalt blive regnet for en rollemodel, og vil være anerkendt af både kollegaer, foranstående og eventuelle efterstående.

Pårørende af Gardere

Den Kongelige Livgardes legat
til pårørende af gardere

Legatets formål er at støtte pårørende til gardere, fortrinsvis sådanne der er faldet i tjenesten eller på anden måde er psykisk eller fysisk påvirket af tjenesten.

Legatmodtagere

Legatet gives til hjælp til pårørende til gardere, der er faldet eller omkommet i tjenesten. Efterkommere vil oftest være enke, kæreste eller børn.

Legatet kan også gives til efterkommere af gardere, der har ydet en fortjenstfuld indsats i tjenesten ved Livgarden eller i Garderbevægelsen.

Legatet kan endvidere gives til pårørende til gardere, der har psykiske eller fysiske skader som følge af tjenesten ved Livgarden.

Civile Støtter

Den Kongelige Livgardes Fonds legat
for civile støtter

Legatets formål er at anerkende personer, som ikke er dagligt tjenstgørende ved Livgarden, for deres indsats for Livgarden.

Legatmodtagere

Legatet gives som en anerkendelse for en uselvisk og yderst fortjenstfuld indsat for Livgar- den.

Legatmodtagerne vil normalt ikke være tjenstgørende ved Livgarden, men vil normalt have ydet en stor indsats til støtte for Livgarden gennem en længere periode.

Denne indsats kan have mange forskellige former, men vil oftest være udtrykt gennem støt- tende handlinger for Livgarden og/eller Livgardens tjenstgørende.

Civillegat

Den Kongelige Livgardes Civillegat

Den Kongelige Livgardes Fonds Civillegat tildeles en civil ansat ved Den Kongelige Livgar- de, som ved god indsats har gjort sig fortjent til en opmuntring.

God Tjeneste

Den Kongelige Livgardes Fonds legat
for god tjeneste

Legatets formål er at anerkende personer, som har ydet en anerkendelsesværdig indsats i tjeneste ved Den Kongelige Livgarde.