Fundatsen

Den Kongelige Livgardes Fonds

Fundats

De sammenlagte legater skal bære navnet Den Kongelige Livgardes Fond. Civilstyrelsen har ved skrivelse af 5. december 2017 godkendt sammenlægningen med følgende fundats.

Bestyrelsen for Prins Jean af Orléans’ Mindelegat oprettet i 1928, Musikdirigent, Kridsraad J. F. Vater og Hustru Oline, født Dragsted’s Mindelegaet oprettet i 1938, Enkelegatet for Musikere, Musikdirigenter og Officerer af Specialgruppen ved Den kongelige danske Livgarde oprettet i 1969, Christian den IX’s Mindelegat, oprettet i 1980, Frederik den VIII’s Mindelegat, oprettet i 1980, Christian den X’s Mindelegat oprettet i 1090, Frederik den IX’s Mindelegat oprettet i 1980 og Henning Remmens 80 års fødselsdag d. 23. februar 2010 har med virkning fra den 1. januar 2017 besluttet at sammenlægge de otte legater med Prins Jean af Orléans’ Mindelegat som den forsættende fond.

Fondens navn og hjemsted

§1

Fondens navn er Den Kongelige Livgardes Fond.

§2

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Fondens formål

§3

Fondens formål er (med angivelse af de legater, de pågældende formål stammer fra):

 1. At uddele en mindebog om Livgardens historie til mandskab ved Den Kongelige Livgarde og i øvrigt at virke for udbredelsen af mindebogen. (Prins Jean af Orléans’ Mindelegat)
 2. At yde støtte til musikere ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps eller musikere afskediget herfra samt deres eventuelle ønsker. Støtte kan bl.a. ydes til en eller flere musikere til videreuddannelse eller som påskønnelse af god musikalsk indsats. Såfremt der ikke er ansøgere, der opfylder fornævnte betingelser, kan der ydes støtte til personer, der forretter eller har forrettet fast tjeneste i Livgardens officerskorps eller enker efter sådanne. (Musikdirigent, Krigsraad J. F. Vater og Hustru Oline, født Dragsted’s Mindelegat)
 3. At yde støtte til værdige og trængende enker efter musikere, musikdirigenter, officerer af den tidligere specialgruppe og faste officerer, hvis tjeneste hovedsagelig har fundet sted ved Livgarden. (Enkelegatet for Musikere, Musikdirigenter og Officerer af Specialgruppen ved Den kongelige danske Livgarde)
 4. At yde støtte til tjenstgørende eller afskediget, fast personet af sergentgruppen, korporaler eller ligestillede ved Livgarden samt til enker eller andre efterladte efter disse. (Christian den IX’s Mindelegat)
 5. At uddele legater til tjenstgørende værnepligtige menige eller tambourer ved Livgarden samt at indkøbe præmier til uddeling af bedste skytter bland tjenstgørende menige, konstabler, korporaler eller befalingsmænd af sergentgruppen ved Livgarden. (Frederik den VIII’s Mindelegat)
 6. At uddele legater til officerer, der under tjeneste ved Livgarden har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Livgarden. (Christan den X’s Mindelegat)
 7. Af uddele legater til medlemmer af Livgardens Musikkorps eller tambourer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Livgarden. (Frederik den IX’s Mindelegat)
 8. At uddele legater til danske soldater og civilt ansat personale med tilknutning til Livgarden, der er eller har været udsendt til tjeneste af den danske stat på internationale militære missioner, og som under eller som følge af disse missioner har pådraget sig fysiske eller psykiske skader, samt at uddele legater til deres efterladte eller pårørende, hvis den udsendte er faldet i forbindelse med tjeneste i udvalget eller er blevet fysiske eller psykisk skadet og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste.

Endvidere at uddele et antal legater om året af op til 25.000 kr. (2010 niveau) til en eller flere gardere, der har gjort sig særlig godt bemærket, primært under tjeneste i udlandet.

Fonden kan således uddele legater til brug for følgende formål (i den udstrækning disse ikke allerede er dækket af det offentlige):

Psykologhjælp, samtaler og psykiatrisk behandling

Rekonvalescensophold

Lægebehandling og medicin

Tekniske hjælpemidler

Personlig hjælp i dagligdagen 

Uddannelse, efteruddannelse eller hjælp til jobskifte

Legatportioner skal i videst muligt omgang ydes i en størrelse, der medfører, at disse ikke bliver beskattet eller resulterer i nogen afkortning af offentlige ydelser for modtageren, ligesom legatuddelinger så vidt muligt skal koordineres med uddelinger fra andre tilsvarende fonde. (Henning Remmens Støttefond for Gardere)

Legater og støttebeløb kan uddeles i de tidligere legaters navne og i tilfælde af tilførsel af nye midler i den pågældende donaters navn.

Skulle udgivelsen af din i §3, 1) nævnte mindebog senere ophøre, eventuelt på grund af ophævelse af Den Kongelige Livgarde, tilfalder den del af fondens kapital, der afrundet svarer til den fra Prins Jeans af Orléans’ Mindelegat indbetalte kapitalandel, Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond, men således, at afkastet alene kan anvendes til den fremtidige drift af Livgardens Historiske Samling.

Formue

§4

Fondens egenkapital udgør 4.4750.000 kr. Heraf udgør de bundne aktiver 4.309.680 kr. pr 1. januar 2017, medens de disponible aktiver pr. samme dato udgør 358.815 kr.

Fondens bundne og disponible aktiver pr. 1. januar 2017 er tilvejebragt således:

 

 

Bundne

Disponible

% af kapital

Prins Jean af Orléans Mindelegat

852.146

182.584

20%

J. F. Vater og Hustrus Mindelegat

143.369

5.535

3%

Enkelegatet for musikere m.fl.

358.222

6.528

8%

Christian IX’s Mindelegat

204.857

3.137

5%

Frederik VIII’s Mindelegat

356.101

12.990

8%

Christian X’s Mindelegat

160.226

2.422

4%

Frederik IX’s Mindelegat

223.378

4.121

5%

Henning Remmens Støttefond for Gardere

2.011.381

141.498

47%

Fondens aktiver kan forøges ved arv eller gave. Sådanne midler tilfalder de bundne aktiver, med mindre det udtrykkeligt er bestemt, at de skal tilfalde de disponible aktiver. Arv eller gaver kan ydes til fordel for et eller flere af fondens otte formål.

§5

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Bestyrelsen afgør, hvorledes fondens midler anbringes og investeres inden for de af Justitsministeriets til enhver tid fastsatte regler om anbringelse af findens midler.

Bestyrelse

§6

Fonden ledes af en bestyrelse på 4- 5 medlemmer. Bestyrelsen bestemmer selv, om den skal være på 4 eller 5 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:

 1. Den til hver tid værende chef for Livgarden, der er født formand for bestyrelen.
 2. Den til enhver tid værende leder af Livgardens Historiske Samling.
 3. Den højstrangerede stregbefalingsmand tjenstgørende ved Livgarden.
 4. En gammel garder, der udpeges af Remmen’s Stiftung von 1986.
 5. Hvis bestyrelsen skal være på 5 medlemmer, vælger bestyrelsen selv det femte medlem.

Bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen ved udgangen af det kalenderår, vedkommende fylder 75 år.

§7

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når dette er nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes til møde. Der afholdes dog møde mindst en gang årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, og alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i denne fundats. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Tegningsret

§8

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Årsrapport & Revision

§9

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. juni i det følgende år lade udarbejde en årsrapport med årsregnskab, ledelsesberetning og ledelsespåtegning. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens virksomhed, dens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

§10

Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor eller af en af Justitsministeriet anerkendt forvaltningsafdeling, der kan revidere årsregnskabet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for revision af ikke-erhvervsdrivende fonde.

Midlernes anvendelse

§11

Bestyrelsen anvender midlerne efter eget skøn til fremme af de i § 3 nævnte formål. Det er ikke en betingelse, at uddelinger til formålene hvert år fordeles i forhold til de kapitalandele, som de sammenlagte legater har bidraget med til fondens bundne kapital. Bestyrelsen skal dog tilsikre, at samtlige formål i § 3 tilgodeses over successive perioder på 8 år, således at hvert formål i perioden støttes i et omgang, der afrundet svarer til den formålet indbetalte kapitalandel.

Hvis det af bestyrelsen skønnes af betydning for opfyldelsen af fondens formål, kan bestyrelsen i et enkelt år undlade at foretage uddelinger og udskyde anvendelsen til et senere regnskabsår. I så fald overføres beløbet til en særlig konto for beløb til senere anvendelse.

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.

Ændring af fundatsen

§12

Ændringer af fundatsen kan vedtages af bestyrelsen med to tredjedele af de afgivne stemmer, hvoriblandt formandens stemme skal være.

I medfør af lov om fonde og visse foreninger, skal Civilstyrelsens samtykke indhentes til alle ændringer af fundatsen.

Opløsning af fonden

§13

Bestyrelsen kan med to tredjedele af de afgivne stemmer, hvoriblandt formandens stemme skal være, beslutte at opløse fonden, såfremt fonden ikke kan anses at være i stand til at opfylde sine formål.

Ved opløsning skal der ske uddeling til fordel for sådanne personer, der har eller har haft deres hovederhverv som udøvende musikere i København eller enker efter sådanne personer i et sådant omfang, der afrundet svarer til den fra Musikdirigent, Krigsraad J. F. Vater og Hustru Oline, født Dragsteds Mindelegat indbetalte kapitalandele.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler i øvrigt anvendes i overensstemmelse med fondens formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

I medfør af lov om fonde og visse foreninger, skal Civilstyrelsens samtykke indhentes til beslutning om opløsning.