Legater

______________________________________________________________________________

Prins Jean af Orléans’ Mindelegat

Uddeling af en mindebog om Livgardens historie til mandskab ved Den Kongelige Livgarde og i øvrigt at virke for udbredelse af mindebogen.

Henning Remmens Støttefond for Gardere

Legater til danske soldater og civilt ansat personale med tilknytning til Livgarden, der er eller har været udsendt til tjeneste af den danske stat på internationale militære missioner, og som under eller som følge af disse missioner har pådraget sig fysiske eller psykiske skader, samt at uddele legater til deres efterladte eller pårørende, hvis den udsendte er faldet i forbindelse med tjeneste i udlandet eller er blevet fysisk eller psykisk skadet og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste.

Musikdirigent, Krigsraad J.F. Vater og Hustru Oline, født Dragsted’s Mindelegat

Støtte til musikere ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps eller musikere afskediget herfra samt deres eventuelle enker. Støtte kan bl.a. ydes til en eller flere musikere til videreuddannelse eller som påskønnelse af en god musikalsk indsats. Såfremt der ikke er ansøgere, der opfylder fornævnte betingelser, kan der ydes støtte til personer, der forretter eller har forrettet fast tjeneste i Livgardens officerskorps eller enker efter sådanne.

Enkelegatet for Musikere, Musikdirigenter og Officerer af Specialgruppen ved Den kongelige danske Livgarde

Støtte til værdige og trængende enker efter musikere, musikdirigenter, officerer af den tidligere specialgruppe og faste officerer, hvis tjeneste hovedsagelig har fundet sted ved Livgarden.

.

De Kongelige Mindelegater

______________________________________________________________________________

Christian den IX’s Mindelegat

Støtte til tjenstgørende eller afskediget, fast personel af sergentgruppen, korporaler eller ligestillede ved Livgarden samt til enker eller andre efterladte efter disse.

Frederik den VIII’s Mindelegat

Uddeling af legater til tjenstgørende værnepligtige menige eller tambourer ved Livgarden samt indkøb af præmier til uddeling til de bedste skytter blandt tjenstgørende menige, konstabler, korporaler eller befalingsmænd af sergentgruppen ved Livgarden.  

Christian den X’s Mindelegat

Tildeles en officer, der under tjeneste ved Den Kongelige Livgarde har ydet en særlig god indsats for Den Kongelige Livgarde.

Frederik den IX’s Mindelegat

Tildeles et medlem af Den Kongelige Livgardes Musikkorps eller en tambour, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats.