Fonden og De Kongelige Legaters historie

Fonden er en sammenlægning af en række andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond for Gardere, de kongelige legater, Musikdirigent Krigsraad J. F. Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat  og Prins Jeans  af Orleans Mindelegat.

Ideen med sammenlægningen er overordnet at reducere de administrative udgifter og ikke mindst at få fonden til at vokse økonomisk gennem bl.a. donationer. Den økonomiske vækst vil kunne muliggøre en større økonomisk støtte til de formål fonden støtter.

______________________________________________________________________________

Henning Remmens Støttefond for Gardere

______________________________________________________________________________

De Kongelige Legater

Den Kongelige Livgarde har gennem årene modtaget en række legater, hvis afkast skulle tildeles de personelkategorier, som tidligere var mindre velstillede: musikere, faste underofficerer og gardere. Det ældste legat blev indstiftet den 19. august 1889 under navnet: ”Hans Majestæt Kong Christian den IX’s Jubilæumslegat til fordel for faste Underofficerer og Spillemænd af Livgarden eller Enker efter saadanne”. Et andet af legaterne kan endog føres tilbage til Hestgardens Understøttelsesfond af 1813. Senere er en række større og mindre legater blevet oprettet. Udviklingen medførte, at legatportionerne fra de mange legater blev nærmest betydningsløse. For at forøge portionerne og rationalisere administrationen blev en række legater derfor sammenlagt til fire kongelige mindelegater i 1980.

Portioner fra de fire kongelige mindelegater uddeles normalt i juni ved paraden i anledning af årsdagen for Den Kongelige Livgardes oprettelse.

______________________________________________________________________________

Prins Jean af Orléans’ Mindelegat

Prins Jean af Orléans Mindelegat blev oprettet i 1928 af kaptajn à la suite (uden for nummer) ved Livgarden Prins Jean af Orléans, Hertug af Guise. Legatets formål var fortsat finansiering af en lille bog om Livgarden til uddeling til alle gardere til minde om deres tjeneste ved Den Kongelige Livgarde. I 1980 blev der opnået kongelig konfirmation af ”Prins Jean af Orléans Mindelegat” og samtidig blev ”Prins Jeans Bog” moderniseret til et 28 siders billedhæfte i farver i såvel en dansk som en engelsk udgave. I hundredeåret for Prinsens overdragelse af billedsamlingen til Livgarden og i forbindelse med Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæum blev ”Prins Jeans Bog” omarbejdet til en helt ny udgave som bind 6 i jubilæumsværket ”Den Kongelige Livgarde 350 år” samt en selvstændig udgave i form af paperback publikation på dansk og på engelsk. Prins Jeans Bog fremstår således som en kort, populær beskrivelse af Den Kongelige Livgarde kombineret med en introduktion til Livgardens Historiske Samling. Prins Jeans Bog uddeles til samtlige gardere efter gennemført rextur. Desuden uddeles bogen til nytilgået personel ved Den Kongelige Livgarde og anvendes i det oplysende arbejde om Livgarden og forsvaret. Legatets bestyrelse består af chefen for Livgarden som formand, adjudanten som sekretær samt lederen af Livgardens Historiske Samling. Eksemplarer af Prins Jeans Bog til tjenstlig brug, herunder uddeling til gardere efter gennemført rex-tur, rekvireres ved adjudanten.

______________________________________________________________________________

Musikdirigent Krigsraad J. F. Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat

Legatet blev indstiftet den 18.december 1938 i hundredeåret for musikdirigent Johan Fredinand Vaters fødsel. J.F. Vater blev ansat som hoboist (musiker) ved Livgarden til Fods i 1861 og beklædte stillingen som musikdirigent ved Livgarden fra 1883 stil 1898. Legatet er oprettet til fordel for  tjenstgørende eller afskedigede musikere ved Den Kongelig Livgarde eller enker efter sådanne. Legatportioner uddels normalt Nytårsdag. Legatets bestyrelse består af chefen for Den Kongelige Livgarde, Musikdirigenten og en repæsentant for familien Vater.