Fonden og De Kongelige Legaters historie

Fonden er en sammenlægning af en
række andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond for Gardere,
de kongelige legater, Musikdirigent Krigsraad J.
F. Vater og hustru Oline født Dragsteds
Mindelegat  og Prins Jeans  af Orleans Mindelegat.

Ideen med sammenlægningen er overordnet at reducere de administrative udgifter og ikke mindst at få fonden til at vokse økonomisk gennem bl.a. donationer. Den økonomiske vækst vil kunne muliggøre en større økonomisk støtte til de formål fonden støtter.

______________________________________________________________________________

Henning Remmens Støttefond for Gardere

______________________________________________________________________________

De Kongelige Legater

Den
Kongelige Livgarde har gennem årene modtaget en række legater, hvis afkast
skulle tildeles de personelkategorier, som tidligere var mindre velstillede:
musikere, faste underofficerer og gardere. Det ældste legat blev indstiftet den
19. august 1889 under navnet: ”Hans Majestæt Kong Christian den IX’s
Jubilæumslegat til fordel for faste Underofficerer og Spillemænd af Livgarden
eller Enker efter saadanne”. Et andet af legaterne kan endog
føres tilbage til Hestgardens Understøttelsesfond af 1813. Senere er en række
større og mindre legater blevet oprettet. Udviklingen medførte, at
legatportionerne fra de mange legater blev nærmest betydningsløse. For at forøge
portionerne og rationalisere administrationen blev en række legater derfor
sammenlagt til fire kongelige mindelegater i 1980.

Portioner
fra de fire kongelige mindelegater uddeles normalt i juni ved paraden i
anledning af årsdagen for Den Kongelige Livgardes oprettelse.

______________________________________________________________________________

Prins Jean af Orléans’ Mindelegat

Prins
Jean af Orléans Mindelegat blev oprettet i 1928 af
kaptajn à la suite (uden for nummer) ved Livgarden Prins Jean af Orléans, Hertug af Guise.
Legatets formål var fortsat finansiering af en lille bog om Livgarden til
uddeling til alle gardere til minde om deres tjeneste ved Den Kongelige
Livgarde. I 1980 blev der opnået kongelig konfirmation af ”Prins Jean af Orléans Mindelegat” og samtidig blev
”Prins Jeans Bog” moderniseret til et 28 siders billedhæfte i farver i såvel en
dansk som en engelsk udgave. I hundredeåret for Prinsens overdragelse af
billedsamlingen til Livgarden og i forbindelse med Den Kongelige Livgardes 350
års jubilæum blev ”Prins Jeans Bog” omarbejdet til en helt ny udgave som bind 6
i jubilæumsværket ”Den Kongelige Livgarde 350 år” samt en selvstændig udgave i
form af paperback publikation på dansk og på engelsk. Prins Jeans Bog fremstår
således som en kort, populær beskrivelse af Den Kongelige Livgarde kombineret
med en introduktion til Livgardens Historiske Samling. Prins Jeans Bog uddeles
til samtlige gardere efter gennemført rextur. Desuden uddeles bogen til
nytilgået personel ved Den Kongelige Livgarde og anvendes i det oplysende
arbejde om Livgarden og forsvaret. Legatets bestyrelse består af chefen for
Livgarden som formand, adjudanten som sekretær samt lederen af Livgardens Historiske
Samling. Eksemplarer af Prins Jeans Bog til tjenstlig brug, herunder uddeling
til gardere efter gennemført rex-tur, rekvireres ved adjudanten.

______________________________________________________________________________

Musikdirigent Krigsraad J. F. Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat

Legatet
blev indstiftet den 18.december 1938 i hundredeåret for musikdirigent Johan Fredinand Vaters fødsel. J.F. Vater blev ansat som hoboist (musiker) ved Livgarden til Fods i
1861 og beklædte stillingen som musikdirigent ved Livgarden fra 1883 stil 1898.
Legatet er oprettet til fordel for  tjenstgørende eller afskedigede
musikere ved Den Kongelig Livgarde eller enker efter sådanne. Legatportioner uddels normalt Nytårsdag. Legatets
bestyrelse består af chefen for Den Kongelige Livgarde, Musikdirigenten og en repæsentant for familien Vater.